Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Ana Sayfa

VikiSosyalizm sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
VikiSosyalizm'e hoşgeldiniz,
VikiSosyalizm Türkçe'de 2.833 madde bulunmaktadır.

Haftanın Seçkin Maddesi

Reformizmi betimleyen bir afiş

Reformizm, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun temel ekonomik ilişkilerini ve politik yapısını değiştireceğini söyleyen görüş. Bu görüş Marksist düşüncede yer alan toplumu, spesifik anlamda altyapıyı, değiştirmek için devrimin şart olduğu yönündeki devrimci anlayışa karşıdır. Bu nedenle gerçek sosyalist ve komünistler tarafından revizyonizm; oportünizm, parlemantarizm gibi kuramlarla yan yana tutularak mahkum edilir.

Reformizm ilk defa iki önemli sosyal demokrat Eduard Bernstein ve Karl Kautsky tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüş kısa sürede Rosa Luxemburg ve Lenin gibi devrimci düşünürlerin ve politikacıların eleştirisine maruz kalmıştır. Bolşeviklerin Rusya`da kontrolü ele geçirmesinden sonra reformistler Komintern tarafından "Avrupa'da koşulların oluşmasına rağmen devrimin önünde engel teşkil eden burjuva sözcüsü sosyal faşistler" olarak nitelendirilmiştir. Devamını oku...

Haftanın Kitabı

Kitabın kapağı

Martin Empson - Marksizm ve Ekoloji, Martin Empson'un yazdığı ve Doğan Tarkan'ın Türkçe'ye çevirdiği eserdir.

"İnsan ırkı daha önce hiç yaşamadığımız bir çevre kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bu krizin merkezindeyse iklim değişimi yer alıyor. Dünyanın atmosferindeki karbondioksit gibi gazların ısıyı hapsetmesi "sera etkisi" olarak biliniyor ve bu etki olmadan dünyada yaşam imkânsız olurdu. Ancak kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtları yakmanın sonucu olarak atmosfere giderek daha fazla sera gazı salıyoruz. Atmosferin yapısı değiştikçe, çok daha fazla miktarda ısı atmosferde hapsoluyor ve gezegen ısınıyor. Bu süreç dünyamızı şimdiden önemli ölçüde değiştirdi. İklim gazetecisi Fred Pearce "Eğer iklim değişiminin ilk aşamasının nasıl geliştiğini bilmek istiyorsanız, 1998 yılına bakmak yeterli olacaktır." diye yazmıştı. 1998 20. yüzyılın en sıcak yılıydı. Bunun sonucunda da "olağanüstü sert hava koşullarının" yılıydı. Tüm yeryüzünde milyonlarca insan zarar gördü." Devamı...

Bunları biliyor musunuz?

  • Friedrich Nietzsche'nin 3 Ocak 1889 tarihinde zihinsel çöküş yaşadığını 25 Ağustos 1900'da inme sonucu öldüğünü...
  • Yılmaz Güney'in “Yol” filminin İs­pan­ya’da ilk kez gös­te­ri­me gir­me­si ne­de­niy­le ya­ptığı konuş­mada "Bu­gün ül­kem as­ke­ri fa­şist dik­ta­tör­lük al­tın­da­dır. Fa­şiz­min ne ol­du­ğu­nu siz­le­re an­la­ta­cak de­ği­lim. Bi­li­yo­rum ki acı çe­ken her halk, acı çe­ken halk­la­rın di­li­ni iyi an­lar. Bi­raz son­ra iz­le­ye­ce­ği­niz “Yol,” hal­kı­mın yü­rek­le­ri sar­san çığ­lı­ğı­nı siz­le­re du­yu­ra­cak­tır. Bu se­se ku­lak ve­rin! Bu ses iki hal­kı bir­bi­ri­ne da­ha da ya­kın­laş­tı­ra­cak­tır. Bu­na ih­ti­ya­cı­mız var." dediğini...
  • Şair ve yazar Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Maraş'ta başladığı öğretmenlikten siyasi eylemde bulunduğu gerekçesiyle atıldığını, tutuklandığını, daha sonra 1955-1960 yılları arasında Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı ve inşaat işçiliği yaptığını...
  • "Beni radyasyon değil , Türkiye'deki sistem kanser etti" diyen Kazım Koyuncu'nun 34 yaşında akciğer kanseri sebebiyle vefat ettiğini...
  • 26 Ağustos 1999'da, TBMM tarafından PKK'ye karşı oluşturulan, "Eyleme katılmayanların, silahını bırakıp teslim olmaları ve itiraflarıyla suç işlenmesine engel olmaları koşuluyla" ceza almamalarını öngören Pişmanlık Yasası'nın çıkarıldığını...

Sosyalizm

Tarihte bugün

Olaylar

Doğumlar

Salvador Allende

Ölümler

Tatiller ve Özel Günler

Geliştirilmesi Gereken Konular


"https://www.wikisosyalizm.org/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=35981" adresinden alındı.