Header2.png

VikiSosyalizm'den Bildirimler Alabilirsiniz!
Bunun için sağ alt köşedeki kırmızı beyaz çan sembolüne tıklayınız

Marx - Das Kapital

VikiSosyalizm sitesinden
(Kapital (kitap) sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Kapital I. Cilt, Karl Marks tarafından kaleme alınmış basılı bir eserdir. ISBN 9789944989831


İçindekiler

Almanca Birinci Baskıya Önsöz, Karl Marx

Almanca İkinci Baskıya Sonsöz, Karl Marx

Fransızca Baskıya Önsöz, Karl Marx

Fransızca Baskıya Sonsöz, Karl Marx

Kapital:Almanca Üçüncü Baskıya ÖnsözAlmanca Üçüncü Baskıya Önsöz, Friedrich Engels

İngilizce Baskıya Önsöz, Friedrich Engels

Almanca Dördüncü Baskıya Önsöz, Friedrich Engels


BİRİNCİ KİTAP:

SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ


BİRİNCİ KISIM : META VE PARA

BİRİNCİ BÖLÜM. - Meta

Birinci Kesim. - Metaın İki Öğesi: Kullanım-Değeri ve Değer (Değerin Özü ve Değerin Büyüklüğü)

İkinci Kesim. - Metada Somutlaşan Emeğin İki Yönlü Niteliği

Üçüncü Kesim. - Değerin Biçimi ya da Değişim-Değeri

A. Değerin Basit ya da Raslansal Biçimi

1. Değer İfadesinin İki Kutbu: Nispi Biçim ve Eşdeğer Biçim

2. Değerin Nispi Biçimi

(a) Bu biçimin niteliği ve anlamı

(b) Nispi değerin nicel belirlenmesi

3. Değerin Eşdeğer Biçimi

4. Bir Bütün Olarak Değerin Basit Biçimi


B. Toplam ya da Genişlemiş Değer-Biçimi

1. Genişlemiş Nispi Değer-Biçimi

2. Özel Eşdeğer Biçimi

3. Toplam ya da Genişlemiş Değer Biçiminin Eksiklikleri

C. Değerin Genel Biçimi

1. Değer-Biçiminin Değişmiş Niteliği

2. Değerin Nispi Biçimi ile Eşdeğer Biçiminin Birbirine Bağlı Gelişmesi

3. Değerin Genel Biçiminden Para-Biçimine Geçiş

D. Para-Biçimi

Dördüncü Kesim. - Metaların Fetişizmi ve Bunun Sırrı

İKİNCİ BÖLÜM. - Değişim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Para ya da Metaın Dolaşımı

Birinci Kesim. - Değerlerin Ölçüsü

İkinci Kesim. - Dolaşım Aracı

a. Metaların Başkalaşımı

b. Paranın Devinmesi

c. Sikke ve Değer Simgeleri

Üçüncü Kesim. - Para

a. Para-Yığma (İddihar)

b. Ödeme Aracı

c. Evrensel Para

İKİNCİ KISIM PARANIN SERMAYEYE DÖNÜŞÜMÜ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Sermayenin Genel Formülü

BEŞİNCİ BÖLÜM. - Sermayenin Genel Formülündeki Çelişkiler

ALTINCI BÖLÜM. - Emek-gücünün Alım ve Satımı

ÜÇÜNCÜ KISIM MUTLAK ARTI-DEĞERİN ÜRETİMİ

YEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-Süreci ve Artı-Değer Üretim Süreci

Birinci Kesim. - Emek-Süreci ya da Kullanım-Değerlerinin Üretimi

SEKİZİNCİ BÖLÜM. - Değişmeyen Sermaye ve Değişen Sermaye

DOKUZUNCU BÖLÜM. - Artı-Değer Oranı

Birinci Kesim. - Emek-gücünün Sömürülme Derecesi

İkinci Kesim. - Ürünün Değerini Oluşturan Parçaların, Ürünün Bu Parçalara Tekabül Eden Orantılı Kısımları ile Temsil Edilmesi

Üçüncü Kesim. - Senior'ün "Son Saati"

Dördüncü Kesim. - Artı-Ürün

ONUNCU BÖLÜM. - İşgünü

Birinci Kesim. - İşgününün Sınırları

İkinci Kesim. - Artı-Emek Hırsı, İmalâtçı ve Boyar

Üçüncü Kesim. - Sörmürüye Yasal Sınırlar Konulmayan İngiliz Sanayi Kolları

Dördüncü Kesim. - Gündüz ve Gece İşi. Vardiya Sistemi

Beşinci Kesim. - Normal Bir İşgünü İçin Savaşım. İşgününün Uzatılması İçin 14. Yüzyılın Ortasından 17. Yüzyılın Sonuna Kadar Çıkartılan Zorunlu Yasalar

Altınci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. Emek-zamanı Yasasıyla Zorunlu Sınırlandırma

====Yedinci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. İngiliz Fabrika Yasalarının

Başka Ülkelerdeki Tepkisi====


ONBİRİNCİ BÖLÜM. - Artı-Değerin Oranı ve Kitlesi

DÖRDÜNCÜ KISIM NİSPİ ARTI-DEĞER ÜRETİMİ

ONİKİNCİ BÖLÜM. - Nispi Artı-Değer Kavramı

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Elbirliği

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - İşbölümü ve Manüfaktür

Birinci Kesim. - Manüfaktürün İki Yanlı Kökeni

İkinci Kesim. - Parça-işçi ve Onun Aletleri

Üçüncü Kesim. - Manüfaktürün İki Temel Biçimi: Heterojen Manüfaktür, Seri Manüfaktür

Dördüncü Kesim. - Manüfaktürde İşbölümü ve Toplumda İşbölümü

Beşinci Kesim. - Manüfaktürün Kapitalist Niteliği

ONBEŞİNCİ BÖLÜM. - Makine ve Büyük Sanayi

Birinci Kesim. - Makinenin Gelişmesi

İkinci Kesim. - Makineyle Ürüne Aktarılan Değer

Üçüncü Kesim. - Makinenin İşçi Üzerindeki Dolaysız Etkileri

a. Sermayenin Ek Emek-gücüne Elkoyması. Kadınlarla Çocukların Çalıştırılmaları

b. İşgününün Uzatılması

c. Emeğin Yoğunlaştırılması

Dördüncü Kesim. - Fabrika

Beşinci Kesim. - İşçi ile Makine Arasındaki Çekişme

Altınci Kesim. - Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi

Yedinci Kesim. - İşcilerin Fabrika Sistemi Tarafından İtilmeleri ve Çekilmeleri, Pamuklu Sanayiinde Bunalımlar

Sekizinci Kesim. - Büyük Sanayiin, Manüfaktürde, Elzanaatlarında ve Ev Sanayiinde Yolaçtığı Devrim

a. Elzanaatlari ile İşbölümüne Dayanan Eibirliğinin Ortadan Kalkması

b. Fabrika Sisteminin Manüfaktür ve Ev Sanayii Üzerindeki Etkileri

c. Modern Manüfaktür

d. Modern Ev Sanayii

e. Modern Manüfaktürden ve Ev Sanayiinden Büyük Modern Makine Sanayiine Geçiş. Fabrika Yasalarının Bu Sanayilere Uygulanması ile Bu Devrimin Hızlandırılması

Dokuzuncu Kesim. - Fabrika Yasaları. Bu Yasanın Sağlık ve Eğitim ile İlgili Maddeleri, bunların İngiltere'de Yaygınlaşması

Onuncu Kesim. - Büyük Sanayi ve Tarım

BEŞİNCİ KISIM MUTLAK VE NİSPİ ARTI-DEĞER ÜRETİMİ

ONALTINCI BÖLÜM. - Mutlak ve Nispi Artı-Değer

ONYEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-gücü Fiyatında ve Artı-Değerde Büyüklük Değişmeleri

I. İşgünü Uzunluğu ile Emek Yoğunluğu Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor.

II. İşgünü Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor. Emeğin Yoğunluğu Değişiyor

III. Emeğin Üretkenliği ve Yoğunluğu Değişiyor. İşgünü Uzunluğu Değişiyor

IV. Emeğin Süresinde, Üretkenliğinde ve Yoğunluğunda Aynı Anda Değişmeler

(1.) Emeğin üretkenliğindeki azalmayla aynı anda işgününün uzaması

(2.) Emeğin yoğunluğunda ve üretkenliğinde artmayla aynı anda işgününün kısalması

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Artı-Değer Oranı İçin Çeşitli Formüller

ALTINCI KISIM: Ü C R E T

ONDOKUZUNCU BÖLÜM. - Emek-gücü Değerinin ya da Fiyatının Ücrete Dönüşmesi

YİRMİNCİ BÖLÜM. - Zamana Göre Ücret

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM. - Parça-Başı Ücret

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM. - Ücretlerdeki Ulusal Farklılıklar

YEDİNCİ KISIM: SERMAYE BİRİKİMİ

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Basit Yeniden-Üretim

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Artı-Değerin Sermayeye Dönüşmesi

Birinci Kesim. - Boyutları Gittikçe Büyüyen Kapitalist Üretim. Meta Üretimine Özgü Mülkiyet

İkinci Kesim. - Gittikçe Artan Ölçüde Yeniden-Üretimin Ekonomi Politik Tarafından Yanlış Anlaşılması

Üçüncü Kesim. - Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Ayrılması. Perhiz Teorisi

====Dördüncü Kesim. - Birikimin Miktarını, Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Orantılı Bölüşümünden Bağımsız Olarak Belirleyen Koşullar. Emek-gücünün Sömürü Derecesi. Emeğin Üretkenliği. Kullanılan Sermaye ile Tüketilen Sermaye Arasındaki Farkın Büyümesi. Yatırılan Sermayenin Büyüklüğü ====

Beşinci Kesim. - Sözde Emek-Fonu

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Birikimin Genel Yasası

====Birinci Kesim. - Sermayenin Bileşimi Aynı Kalırken, Birikimle Birlikte Emek-gücüne Duyulan Talebin Artması ====

====İkinci Kesim. - Birikim İlerler ve Bununla Birlikte YoğunIuk Artarken, Sermayenin Değişen Kısmının Nispi Azalması ====

Üçüncü Kesim. - Gittikçe Artan, Ölçüde Nispi Artı-Nüfus Üretimi ya da Yedek Sanayi Ordusu

Dördüncü Kesim. - Nispi Artı-Nüfusun Farklı Biçimleri. Genel Kapitalist Birikim Yasası

Beşinci Kesim. - Genel Kapitalist Birikim Yasasının Örneklendirilmesi

(a) 1846-1866 Arasında İngiltere

(b) İngiliz Sanayi İşçi Sınıfırın Çok Düşük Ücret Alan Tabakası

(c) Göçebe Nüfus

(d) Bunalımların, İşçi Sınıfının En İyi Ücret Alan Kesimi Üzerindeki Etkisi

(e) İngiliz Tarım Proletaryası

(1.) Bedfordshire

(2.) Berkshire

(3.) Buckinghamshire

(4.) Cambridgeshire

(5.) Essex

(6.) Herefordshire

(7.) Huntingdonshire

(8.) Lincolnshire

(9.) Kent

(10.) Northamptonshire

(11.) Wiltshire

(12.) Worcestershire


(f) İrlanda

SEKİZİNCİ KISIM: İLKEL BİRİKİM

YIRMİALTİNCI BÖLÜM. - İlkel Birikimin Sırrı

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM. - Tarımsal Nüfusun Topraksızlaştırılması

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM. - 15. Yüzyılın Sonundan Başlayarak Mülksüzleştirilenlere Karşı Kanlı Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarıyla Düşürülmeye Zorlanması

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM. - Kapitalist Çiftçinin Doğuşu

OTUZUNCU BÖLÜM. - Tarımsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi, Sanayi Sermayesi İçin İç Pazarın Yaratılması

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM. - Sanayici Kapitalistin Doğuşu

OTUZİKİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Modern Sömürgecilik Teorisi